GDPR COMPLIANCE

25. 06. 2018

Dňa 25.5.2018 vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ktoré sa dotklo každej organizácie, ktorá spravuje osobné údaje. Nariadenie zaviedlo nové povinnosti, vrátane povinností preukázať súlad organizácie s týmto Nariadením.

Fyzické osoby majú teraz podstatnejší vplyv na to, akým spôsobom a z akého dôvodu sú ich osobné údaje zhromažďované, spracovávané a vymazávané. Všetky organizácie, ktoré spracovávajú osobné údaje občanov EU, bez ohľadu na svoje sídlo, majú povinnosť osobné údaje dôsledne ochraňovať.

Naše záväzky

Vždy sme rešpektovali práva našich klientov na ochranu ich dát a dbali na dodržiavanie vysokých štandardov informačnej bezpečnosti, súkromia a transparentnosti, či sme vystupovali v postavení správcu alebo v postavení spracovateľa osobných údajov.

V súvislosti s Nariadením sme aktualizovali vnútorné predpisy a zaviedli nové technické a organizačné opatrenia k ochrane osobných údajov.

Stručný prehľad aktuálne zavedených opatrení :

  • Vnútropodnikové smernice na ochranu osobných údajov,
  • Zmluvná dokumentácia so spracovateľmi osobných údajov,
  • HW firewall,
  • Bezpečnostné záplaty (SW a firmware),
  • Zálohovanie informačných systémov,
  • Aktualizované antivírové programy,
  • Metódy riadenia užívateľských prístupov,
  • Politika hesiel,
  • Inventarizácia systémov spracovávajúcich osobné údaje,
  • Pravidelné školenia zamestnancov o ochrane osobných údajov,

 

Na záver by sme Vás radi ubezpečili, že budeme pokračovať v našom úsilí byť Vašim dôveryhodným a spoľahlivým partnerom.